Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Odesláním přihlášky / kontaktního formuláře uděluje zájemce o studium, kurz, seminář nebo individuální služby Denisi Cevanovi, IČO 05429790, se sídlem Eliášova 331/7, Praha - Dejvice, PSČ 160 00 (dále jen "Denis Cevan"), souhlas se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla), na dobu neurčitou - do jeho odvolání, za účelem zasílání pozvánek na akce pořádané Denisem Cevanem souvisejících s pořádanými akcemi a semináři. 

Zájemce o studium, kurz, seminář nebo individuální služby prohlašuje, že byl/a řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů*, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou z jeho strany poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Denis Cevan, IČO 05429790, se sídlem Eliášova 331/7, Praha - Dejvice, PSČ 160 00 jako Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že:

- osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

- důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

- při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,

- Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních

údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

- Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní

organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

- Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.