Egregory - jejich podstata a jak nás ovlivňují

26.01.2017

Během procesu našeho duchovního růstu se zákonitě dostáváme do fáze, ve které se pro nás otevírá jedno z nejdůležitějších témat. Jedná se o téma, které může velmi prohloubit pochopení fungování matrixu, ve kterém žijeme a také dokáže velmi razantně rozbít některé iluze o sobě a lidech kolem nás. Tímto tématem jsou egregory. Pojďme si tedy přiblížit podstatu fungování tohoto fenoménu.

Co to je egregor? Pod pojmem egregor se v magických naukách označuje energeticko-informační pole, které je vytvářeno skupinou bytostí sjednocenou určitou konstantou nebo společným jmenovatelem. Tento typ skupinového nebo kolektivního vědomí se formuje na základě známého vesmírného zákonu přitažlivosti. Informace a energie stejného charakteru mají tendenci se sjednocovat (formovat) do určitého celku a následně vytvářet společné vědomí. Celý náš vesmír je doslova propleten myriádou sítí různých typů kolektivního vědomí.

Uvedeme si příklad některých egregorů, které vytvářejí lidé zde na Zemi. Jedním z nejuváděnějších příkladů na toto téma je náboženství. Náboženství je zjednodušeně soubor určitých představ o vzniku a fungování světa. Většina náboženství nabízí určité dogma, rituály, modlitby, symboly, morální zásady, kterými by se lidé vyznávající to či jiné náboženství měli řídit a přijmout je do svého života. Tyto vyjmenované věci tvoří konstantu nebo společný jmenovatel, které následně sjednocují individuální vědomí člověka do vědomí skupinového, a vytváří tímto specifický egregor s určitou charakteristikou. Jeden z nejmocnějších a nejvíce vyvinutých egregorů dnes vytváří například římsko-katolická církev. Tento egregor se vyvíjel téměř 2000 let a jeho základní podoba byla vytvořená již ve 4. století, kdy se začínala utvářet podoba současného křesťanství. Egregory jsou vytvářeny nejen náboženstvími, ale i jakýmikoliv jinými skupinami lidí (nebo bytostí) se společnou myšlenkou, vizí nebo cílem. Mohou to být například zaměstnanci firmy, fanoušci fotbalového týmu, zastánci stejného politického smýšlení, spolužáci ve škole, zastánci různých stravovacích návyků, občané státu, příslušníci národa, ale i malá skupinka přátel. Mimo jiné jsou egregory vytvářeny i na základě příslušnosti k určitému genetickému kódu - rodové egregory. Každý jednotlivec zapojený do kolektivního vědomí v rámci určitého egregoru s ním sdílí svoje zkušenosti, postoje, vzorce chování atd., kterými ho v podstatě i vytváří. Egregor na oplátku tomuto člověku do jeho nevědomé úrovně otiskne jaksi zprůměrované zkušenosti, postoje a vzorce chování ostatních členů tohoto egregoru. Vytváří společně takovou virtuální databázi (cloud), kterou zároveň doplňují a zároveň z ní mohou čerpat. V tomto článku se dále podíváme na to, co všechno může člověk z takovéto společné databáze do sebe natáhnout.

Většina z vás určitě zná tzv. fenomén sté opice. Jedná se o experiment, během kterého byla prokázaná existence kolektivního vědomí u opic patřících ke stejnému druhu (jejich společný jmenovatel). Početné skupiny opic byly odděleny na dva ostrovy a v okamžiku, kdy se určitou dovednost naučila stá opice na jednom ostrově, tak ji automaticky začaly používat i ostatní opice na jiném ostrově, aniž by k informaci o této dovednosti měly jakýkoliv fyzický přístup. Informace jednoduše dosáhla určité kritické úrovně (v tomto případě to byla stá opice) a následně se na energeticko-informační úrovni otiskla do nevědomí všech účastníků příslušného egregoru (v tomto případě to byly opice patřící ke stejnému druhu).


U egregorů je vždy důležité si uvědomovat jednu zásadní otázku a tou je - kdo/co tento egregor řídí a jaké má cíle? Z tohoto hlediska můžeme egregory rozdělit do tří hlavních kategorií. Do první kategorie patří egregory, které jsou řízeny sami sebou. Tvoří takovou samostatnou bytost, která si žije svůj vlastní život a často může dosáhnout i velmi významného vlivu na okolí. Do druhé kategorie patří egregory, které jsou vědomě řízeny určitou bytostí nebo skupinou bytostí (mohou být hmotné i nehmotné podstaty) a tyto bytosti mají s tímto egregorem blahé záměry a úmysly a vedou jeho účastníky k vyššímu dobru, k probuzení a naplnění vlastního potenciálu. Do třetí kategorie patří egregory, které také vědomě ovládají jisté bytosti, ovšem s tím rozdílem, že využívají potenciál účastníku egregorů k realizaci vlastních cílů. Dá se zjednodušeně říci, že kradou potenciály a využívají je ve svůj prospěch. Možná to pro někoho bude znít až přehnaně, ale popravdě to přehnané ani trochu není, skutečnost naší reality (jejíž jsme bezprostřední tvůrci, akorát na to většina lidí zapomněla) je možná ještě složitější a fantastičtější. Tuto složitost a různé úrovně iluzí nanesených v naší realitě do velmi hutné sítě lze celkem jednoduše rozbít a dostat se k podstatě. Iluze se dají zničit pouze znalostí a informovaností o tom, jak některé systémy fungují. Pojďme se tedy podívat do králičí nory ještě trochu hlouběji.

Naše planeta je velmi silně propletená rozsáhlou sítí nespočetného množství egregorů. Uvědomte si také, že jeden jedinec může být součástí více egregoriálních systémů, které se navzájem prolínají. Někdo například žije v Praze a je tedy zapojen do egregoru lidí žijících v tomto městě. Zároveň tento člověk žije v České republice a je tedy zároveň zapojen do egregorů všech lidí žijících v tomto státě. Zároveň je Evropanem, zároveň mluví českým jazykem (egregory jazykových skupin jsou také velmi významné), zároveň patří k určité genetické skupině (určitý poměr slovanských, keltských, germánských a jiných genů), zároveň je to například automobilista a zároveň fanoušek nějaké kapely. Mohli bychom hodně dlouho pokračovat dál a dál a popsat skoro všechny egregory, kterých je tento člověk součástí. Některé egregory se spolu snesou a některé mezi sebou vedou velmi mocnou válku. Válečně jsou vůči sobě postavené například egregory křesťanství a pohanství, egregory velkých náboženství, ale také egregory některých národů, které jsou vůči sobě nepřátelsky naladěny na základě historické zkušenosti, která se uložila do kolektivního vědomí těchto národů. Takovým hezkým příkladem jsou Francouzi a Angličané nebo v dnešní době i Ukrajinci a Rusové. Každý člověk, který je vědomější, si uvědomí, že sám konkrétně vůči tomu či jinému národu vlastně nic nemá, ale něco v hloubi jeho podvědomí mu přihrává zcela opačné pocity. Snad nejdůležitější je si uvědomit, že v dnešní době jsou proti sobě různé egregory do statusu války nastaveny záměrně a to především těmi, kteří s těmito egregory na určité úrovni manipulují. V prastarých dobách, kdy na Zemi žili ještě harmonické civilizace (samozřejmě tomu tak nebylo vždycky - střídají se různá období), byly většinou všechny egregory ve vzájemné jednotě a souladu. O velké egregory se totiž staraly skupiny zasvěcenců, které měly zájem o to, aby lidé žili na Zemi v jednotě a v Lásce z této jednoty vyplívající. Dnes jsou bohužel (není to až tak bohužel, protože to je součástí plánu a velké vesmírné hry) egregory na naší planetě nastaveny do trochu jiného módu, a to zcela záměrně. Na určité hlubinné úrovni kolektivní lidské duše se toto děje z důvodu velké desintegrace, kterou momentálně prožíváme, a která je součástí vesmírného cyklu, ve kterém se zrovna nacházíme. Většina egregorů tedy jsou dnes na Zemi vůči sobě ve válečném stavu. Přichází však čas velké změny. Naše Země současně vstupuje do zcela nového vibračního pásma, ve kterém je změna našeho celoplanetárního stavu nejen možná, ale i zcela žádoucí.

Každý člověk, který je součástí určitého egregoru, tvoří jakousi operační paměť pro kolektivní vědomí tohoto egregoru. Vědomí tohoto egreroru je tedy určitým způsobem rozšířeno o kapacitu vědomí tohoto člověka. Samozřejmě, že ne všechny egregory mají na člověka negativní vliv, jsou i egregory pro člověka a jeho vývoj velmi prospěšné. Mohou ho posunout dál v jeho individuální duchovní cestě a přinést mu mnoho jiných benefitů. Ovšem některé egregory jsou velmi agresivní a získávají si pro sebe další a další lidi, aby se tak mohly rozšiřovat a naplňovat skrze lidi svoje vlastní cíle. Egregor tak může za tímto účelem nainstalovat do člověka určité modely chování, systémy hodnot, soubory názorů, vize, cíle. Může jistým způsobem určovat, kdo je pro tohoto člověka jeho přítel a kdo je jeho nepřítel. Může určovat, která místa jsou pro něj přátelská a která nepřátelská. Určitě už Vás v této fázi napadá mnoho příkladu, jak z Vašeho bezprostředního okolí, tak ze světa. Skrze tohoto člověka pak tento agresivní egregor dokáže růst a naplňovat svoje cíle, sbírat svoje zkušenost a především se realizovat. Využívá k tomu potenciál tohoto člověka. Připomíná Vám to ještě něco? Například některé velké firmy, které skrze svoje zaměstnance realizují svoje cíle? Některé sekty? Náboženství? Děti v našem současném vzdělávacím systému totiž nejsou vedeny k tomu, aby objevili svůj vlastní tvůrčí potenciál, jsou spíše všeobecně vedeny k tomu, aby se učili naplňovat vize a cíle zcela jiných struktur. Z vlastní terapeutické zkušenosti vím, že většina lidí je v životě nešťastná právě proto, že neplní svůj vlastní program (inkarnační cíl) a nenaplňují svůj vlastní potenciál. Odevzdávají svoji mocnou tvořivou energii egregorům, kterým až tak úplně nezáleží na jejich dobru. Každý člověk má naprosto unikátní talent (dar vyšší inteligence), který by každá správná škola měla rozvinout a naučit tohoto člověka být užitečným pro svět svým velmi individuálním způsobem. V našich školách jsou většinou děti pomocí cílené "normalizace" zapojovány do egregoru tzv. západní euro-americké společnosti. To, kam dnes směřuje západní společnost je tématem, který přesahuje tento článek. Problém a zároveň výzva celé naší civilizace jsou zakořeněny velmi hluboko. Buďme vděční, že přichází doba velkého uvědomění, kdy můžeme tyto hluboké úrovně pročistit od disharmonických programů. Když už rozebíráme odcizení lidí jejich vlastnímu potenciálu, tak si uvědomte, že většina lidí svůj potenciál odevzdá naprosto dobrovolně. Každý má tu moc, se okamžitě osvobodit od jakéhokoliv systému, který nám tento potenciál odebírá. Důležitá je samozřejmě osvěta a informovanost. Uvědomte si, že jsou to jenom určité do nás vložené programy, které nemají žádnou tvořivou sílu, tu máme jenom my - lidské (božské) bytosti a můžeme je tedy jistými technikami odinstalovat.

Každý člověk se zapojí do určitého egregoru na základě své osobní energetické konfigurace. Opět jsme u zákona přitažlivosti. Tato osobní energetická konfigurace reprezentuje to, kým jsme. To, kým jsme, ovlivňují například naše zkušenosti, výchova, karma a mnoho dalších faktorů. My si jednoduše přitáhneme ten egregor, který se k nám konfiguračně hodí, a účastníme se všech lekcí, které s ním souvisí. Potkáváme například i lidi, které jsou podobně laděni. Všichni to známe: "Jeee, to je ale náhoda, ty se také zajímáš o veganskou stravu/posloucháš tuhle hudbu/cvičíš jógu???" A samozřejmě mnoho jiných případů. Egregory sice lidi obecně sdružují do skupin, ale zároveň umí své členy izolovat od lidí patřící k jinému egregoru, dokonce s nimi mohou být v tzv. válce (s tím se setkáváme například u sportu, konkurenčních firem, a samozřejmě politiky). Pokud se takoví lidé potkají, může mezi nimi docházet k určitému energetickému konfliktu, který analogicky reprezentuje konflikt těchto egregorů. V dnešní době je nejznámější příklad dvou velkých uměle živených egregorů - egregoru proruského a egregoru proamerického. Je v podstatě úplně jedno, kde v tomto případě leží pravda. Cílem vytvoření těchto egregorů je oddělit lidi od sebe. Uvědomte si všechny ty diskuze na internetu, v hospodách a všude možně jinde, které dělí lidi na dva bojující tábory. Uvědomte si tu nenávist a zlost, kterou vidíte u některých jedinců zastupujících jeden nebo druhý egregor. Toto téma je samozřejmě velmi rozsáhlé a složité a opět není předmětem tohoto článku.

Egregory také umí doslova ukrást naši POZORNOST, která je nejcennějším platidlem našeho vesmíru. Například křesťan patřící do egregoru křesťanství odevzdává svoji pozornost modlitbě, kterou odříkává. Samozřejmě, že dostane výměnou jakousi energii do jeho života, ale rozdíl energie odevzdané a energie obdržené připadá ve prospěch křesťanského egregoru. Takto je nastavená většina náboženství současného světa. Modlitba sama osobě není špatná, jsou to slova, která vyzařují určité vibrace, a člověk si pomocí modlitby dokáže přivolat pozornost vyšší inteligence do svého života. Problém je v tom, že když se podíváme v astrální úrovni na energetickou strukturu této modlitby, uzříme, že je k ní připojené velké množství vláken, které stahují energii pozornosti směřované od lidí ke struktuře této modlitby. Toto se děje i s mnohými mocnými náboženskými symboly. Existují různé techniky, jak pro sebe modlitbu nebo symboly očistit tak, abychom byli skrze ně napojeni bezprostředně na zdroj a ne do nějaké parazitické struktury. Některé manipulační egregory tvoří velmi mocnou a propracovanou síť. Dá se to zjednodušeně přirovnat k podniku, který je franšízou jisté firmy, ta je zase součástí jiné velké firmy a s mnoha dalšími spadají pod nějakou nadnárodní společnost. Stejně je to i s egregory velkých náboženství, jsou to různé firmy, které vlastní stejní majitele. A kam vedou náš svět? K jakému cíli?

Nabízí se několik jednoduchých otázek:

"Jak poznat, jestli jsem součástí agresivního egregoru, kterému odevzdávám svůj potenciál?"

"Jak se z tohoto egregoru osvobodit?"

Odpověď na první otázku je jednoduchá - nežijeme šťastný, naplněný a autentický život. Vždy je dobré se ptát: "Kdo nebo co nám říká, abychom dělali to, co děláme?" Pokud naplňujeme vlastní potenciál a plníme vlastní program duše, odpověď vždy bude souviset s Vaším životním posláním a vycházet z Vašeho vyššího Já. Vše co děláte, byste měli dělat pro radost sobě a svým blízkým. Vše co děláte (práce, volný čas, vztahy atd.) by mělo inspirovat Vás i Vaše okolí a přinášet hojnost na všech úrovních. Tento stav pak zcela přesně kopíruje i Vaše fyzické zdraví. Jednoduše prožíváme jedno velké životní štěstí (samozřejmě i s drobnými výchylkami, které tvoří životní lekce, které jsou součástí plánu vývoje duše a jsou v pořádku).

Odpověď na druhou otázku je také jednoduchá - musíte z tohoto egregoru jednoduše duševně vyrůst, přestat s ním vibračně ladit. Duchovní transformační krize velmi často také souvisí s opuštěním starých, již pro nás nevyhovujících egregorů. Naše energetická konfigurace se mění a již nerezonuje se starými egregoriálními systémy. Může se ovšem stát, že vědomí určitého egregoru o Vaši kapacitu nebude chtít přijít a začne o Vás bojovat. Egregor umí působit hlavně skrze lidi, které jsou jeho součástí - a teď to začne. Uvnitř egregoru se na základě Vašeho rozhodnutí jej opustit zaktivují programy, které se Vám v tom pokusí zabránit. Lidově řečeno, skrze lidi začnou promlouvat "démoni", to určitě mnozí z Vás znáte. Nějakou dobu může probíhat boj o Vaši kapacitu. Egregor se může snažit stahovat Vaše vibrace tak, abyste se do něj zpátky zapojili. Není to úplně příjemný proces. Ale ve finále to většinou dobře dopadne, protože my jsme tvůrci a máme absolutní moc nad naším životem. Často se stává, že člověk vypadne z jednoho egregoru a zapadne do druhého. To je ovšem naprosto přirozené. Naše nové konfigurace rezonují s jinými egregory a nemusíme všechno vidět černobíle, některé egregory nás naučí spoustu věcí a když už je naše lekce hotová, tak zase jdeme dál. Takový finální stav osvícení lidské bytosti je vypojením ze všech egregorů a napojením se na bezprostřední Zdroj (Láska, Stvořitel, Nejvyšší inteligence, každý ať si dosadí své). Představte si, že někdo je součástí egregoru sekty Jehovistů, kterého se stal součástí, protože cítil, že existuje něco víc, ale neuměl to definovat a tento egregor si tohoto člověka přitáhl (například skrze lidi, kteří aktivně propagují tuto sektu). Postupně tento člověk egregor Jehovistů vibračně přeroste (třeba potká jiné lidi a síla jiného egregoru si ho skrze tyto lidi získá pro sebe) a začne se například setkávat s představiteli Hare Krishna a po čase, protože mu to třeba přestane vyhovovat, se zapojí do nějaké New Age skupiny lidí, kteří zastávají určitou životní filosofii atd. Člověk na své duchovní cestě prostřídá velmi mnoho ergerogů různých duchovních směrů a buď se v nějakém ukotví, protože mu to bude vyhovovat, a nebo bude hledat dál a hlouběji, a to především ve svém nitru. Například některé magické lóže hned ze začátku informují své členy o existenci jejich egregoru a o možnostech které nabízí. Samozřejmě, že existují i egregory, které jsou velmi nebezpečné, ale i tady platí, že každý si najde své. Obecně se tímto tématem zabývá egregoriální Magie, která dokonale popisuje systém vytvoření a následného řízení egregorů. Dnes se tento ryze magický obor přesunul do psychologie ovládání mas a jsou do něj zasvěceni přední marketologové velkých nadnárodních společností a i jiní lidé v jistých nejmenovaných strukturách. Uvědomte si, jak symboly různých známých značek jsou vystaveny úplně všude. Tady už nejde jenom o reklamu, ale o magický sběr lidské pozornosti. Marketologové v nadnárodních společnostech již svými triky překročili hranici tzv. "černé" Magie. V podstatě se již jedná o ovlivňování svobodné vůle, nikoliv o pouhou informovanost o produktu.

Vše výše napsané je jakýmsi úvodem do neviditelného energeticko-informačního světa kolem nás. Na to, abychom pojali celé téma egregorů a kolektivních vědomí ve vesmíru by bylo potřeba napsat docela velkou knihu a tak doufám, že toto pro začátek stačí. Může Vás to lehce pobídnout k přezkoumání toho, jak to máte ve svém životě Vy. Hlavně si uvědomte, že jste absolutně svobodní. Přichází velmi mocná doba, ve které se všechny složité parazitické systémy ruší velmi jednoduše - Poznáním. Přeji krásnou transformaci!

Denis Cevan

www.mysterijni-skola.cz

Šíření možné s uvedením autora