Náš svět jako odraz vztahu mezi mužem a ženou

30.09.2017

Kvalita každého žensko-mužského vztahu je ve velké míře stanovená tím, jak hluboce pochopí muž podstatu ženy, se kterou je propojen a jak moc je žena schopná se muži otevřít. Je to nejen o poznání podstaty konkrétní ženy, která je vedle muže, ale především se jedná o to, jak hluboce muž prostoupil do neznámých vod vesmírného ženského principu úplně se vším, co takováto cesta obnáší. Jedná se především o cestu hluboce transformační a iniciační, a to jak pro ženu, tak i pro muže.


Z našeho lidského pohledu se dá zcela jistě konstatovat zjevná nerovnováha polarit v našem světě. Když rozdělíme lidský mozek jedním ze základních způsobů na pravou a na levou hemisféru, tak z vědeckého hlediska víme, že pravá mozková hemisféra se stará o věci jako je kreativita, představivost, umělecké cítění a například i uvědomování si komplexnějších souvislostí - jedná se tedy o doménu ženské polarity v člověku. Levá mozková hemisféra se naopak stará o logiku, řád, strukturování, počítání, jazyk atd. - je doménou principu mužského. Nemusíme si to pro sebe nějak dogmatizovat, ale je to určitý model, od kterého se dá odrazit k pochopení tématu, které rozebíráme.

Uvědomte si teď povahu našeho vzdělávacího systému. Kterou mozkovou hemisféru podle Vás upřednostňuje, a kterou ve velké míře zanedbává? Kolik hodin týdně se naše děti ve škole věnují počítání, jazykům, tříděním a ukládáním informací do hlavy a kolik hodin věnují zpěvu, tanci, malování, hraní si a rozmluvám o tom, co je v životě opravdu to podstatné? Už i v této úrovni formování lidského pohledu na svět, je nerovnováha mužského a ženského principu zcela zřejmá. Otázkou je, na které úrovni se odehrává příčina této nerovnováhy? Je to dané náboženským (u nás křesťanským) kulturním pozadím, které je zásadním pro vývoj evropského člověka nebo může být příčina ještě mnohem hlubší? Možná se k tomu jednou dostaneme, ale dnes již s jistotou víme, že obecný křesťanský přístup (ale i přístup jiných náboženství) k ženskému počátku v tom hraje nemalou roli.

Do průměrného vztahu muže a ženy v naší společnosti se velmi přesným způsobem projektuje nerovnováha mužského a ženského principu na naší kolektivní úrovni. Mužství je ve své podstatě zjevné, jasné a viditelné. Je to určitý princip, který realizuje skrytý potenciál uložený právě v ženském jádru. Není to jediná ani úplně přesná definice, ale pokoušíme se na něčem stavět. Ženský princip je tajemstvím a záležitostí pro naše běžné vědomí skryté, ale velmi zásadním způsobem určuje podstatu celé naší existence. Žena je esencí celého bytí a zdrojem nekonečného potenciálu v nás. Stejně jako semeno je zasazeno do půdy (která musí být dobře živená), aby mohlo vyrůst do rostliny a nechat do sebe proudit mízu, tak i muž proniká do hlubin ženy (která musí být stejně jako půda dobře opečovávaná) a vytváří stabilní a harmonické myšlenkové formy, které jsou následně plněné ženským potenciálem. Jak se ovšem má průměrný dnešní muž ke skrytému a mocnému potenciálu každé ženy? Hledání a nalezení tohoto potenciálu představuje pro muže (ale i pro ženu, která ho v tom může podporovat otevřením se a poskytnutím prostoru) velmi zásadní životní iniciační zkoušku. Pokud není ženský potenciál využíván, tak se přirozeně projeví v podobě ne zcela žádané a především v podobě velmi démonické. Možná mnozí z Vás víte, jak se chová absolutně nezvládnutá a nepochopená žena, a jak silná a mocná tato nezpracovaná energie je. Je to důsledkem neschopnosti syntézy polarit a neschopnosti mužské polarity objevit, pochopit a správným směrem nasměrovat tu nejmocnější energii, kterou máme od ženského principu k dispozici, a tou je především energie tvořivá. Všechny války, násilí a agresivní sklony lidstva, jsou projevem nepochopeného a nevyužitého ženského tvůrčího potenciálu. Jakmile nějakou energii ignorujeme, tak se začne chovat způsobem zcela nečekaným a nekontrolovatelným, což se dnes ve velké míře děje, a je to důsledkem toho, že jako lidstvo stále nechápeme hluboký význam ženské energie. Spousta žen i mužů jsou ale již na cestě k pochopení tohoto mystéria a i energie přicházející doby tyto procesy velmi silně podporují.

Abychom vrátili sobě jako člověku zpátky svoji přirozenou rovnováhu a následně vrátili tuto rovnováhu i světu, ve kterém žijeme, měli bychom co nejdůkladněji pracovat na uvědomění si hodnoty ženského vesmírného principu. Oba dva, jak ženský, tak mužský princip, jsou stejně důležité. Stalo se ovšem to, že jsme jeden z nich z určitého důvodu velmi silně zanedbali a potlačili. Z historie známe například egyptskou Bohyni Isis a její křesťanskou reminiscenci černou Madonnu anebo také černou matku Boží. Obě měly nejvýznamnější místo v těchto náboženských doktrínách. Proč černá? Protože černá je barvou ničeho, ze kterého se rodí absolutně všechno. Je to nic, které je podstatou všeho, stejně jako ženská nekonečná hlubina je podstatou a potenciálem celého bytí. Vědomí průměrného člověka je příliš připoutané na vnější svět (tedy projevený mužský princip), nikoliv na svět vnitřní (skrytý ženský princip), ve kterém se skrývají ty největší poklady. Společnost nenaučila člověka hledat poznání a odpovědi uvnitř sebe a tedy i ctít svoji ženskou polaritu a s tím souvisí i neustále přehazování odpovědnosti člověka za stav svého života na svět vnější. Uvnitř se totiž skrývá absolutní svoboda, která je ženskému principu tolik vlastní a tato svoboda ve skutečnosti spoustu lidí děsí právě z důvodu převzetí odpovědnosti za vše, co se v jejich životě odehrává. Ano, všichni jsme absolutně svobodní, ale tato svoboda s sebou přináší velikou odpovědnost. Jedná se především o odpovědnost za to, co každý z nás vytváří a vytvořil.

Podobně jako se kolektivně chováme k ženskému principu, tak se i jako lidstvo chováme k naší planetě Zemi, která je zcela zřejmým ztělesněním ženského principu v hmotné realitě. Pochopili jsme význam toho, proč jsme na této planetě? Uvědomili jsme si zcela hodnotu této velemocné bytosti? Využíváme plně potenciál všeho, co nám naše vesmírná Matka nabízí? Nebo jím jako lidstvo absolutně mrháme a požíváme pouze hmotné plody a v rámci toho naší Matce ubližujeme na její fyzické úrovni? Pojďme se všichni zamyslet, jak muži, tak ženy, jak se každý chováme ke svému ženskému principu. Slyšíme volání z hlubin naší Země a našeho nitra? Každý den máme možnost odvést ohromný kus práce, jak sami na sobě (vyrovnání a syntéza polarit uvnitř sebe), tak ve vztahu k ostatním lidem, které nás obklopují, a to především k ženám! Náš celospolečenský vztah k ženskému principu se absolutně projektuje do našeho vztahu k planetě Zemi a je zároveň odrazem našeho přístupu ke svému nitru, své podstatě a především ke svému potenciálu. Pochopit ženství je mocnou cestou, která je doprovázená mnoha různými iniciačními zkouškami. Je to cesta transformace a znovuzrození a tedy nejdůležitější její aspektem je smrt. Nejedná se o smrt fyzickou, ale smrt starého a již nepotřebného závaží, které stále spousta duší na sobě vláčí. Ale samozřejmě i to má svůj důvod. Každá odvedená práce vedoucí směrem k vyrovnání a syntéze mužské a ženské polarity pomůže nejen Vám na Vaší individuální úrovni, ale uloží se také do kolektivního vědomí celého lidství. Je to další drážka v kolektivním vědomí, která pomůže i ostatním hledajícím na této Zemi pokročit směrem k větší rovnováze a sjednocení. Máme úžasnou možnost měnit stav naší společnosti právě skrze sami sebe, a skrze poctivou, důkladnou a hlubokou práci na svém nitru. Tímto nejvíc poctíme a povzneseme ženskou polaritu na místo, které jí právem náleží. Každým dnem můžeme být vděčný všem ženám a všem Matkám, které v sobě momentálně nesou odraz stavu ženské polarity v našem světě. Pojďme je podpořit a uctít jejich hlubokou transformační zkoušku. Především muži by měli převzít na sebe mnohem více odpovědnosti, aby ženy již nadále nemuseli plnit jejich mužské povinnosti, tak jak je tomu dnes často zvykem, a měly možnost se více věnovat sami sobě a tomuto hlubokému přerodu, který všichni prožíváme.

Vše co je výše napsané, je určitým modelem, se kterým se dá pracovat, a může pro Vás být takovým malým odrazovým můstkem pro hledání toho, jaký je Váš osobní vztah k polaritám našeho vesmíru, které ve skutečnosti jsou polaritami pouze z našeho lidského pohledu. Z pohledu vyššího tvoří úžasnou a dokonalou jednotu bytí. Na toto téma se dá napsat spousta stránek a hlouběji se můžeme dostat třeba i příště. Je to takové nekonečné téma (stejně jako ženská podstata), ze kterého se dá rozbalit spousta podstatných informací pro každého z nás. Přeji mnoho sil a odvahy na cestě k poznání podstaty všech Žen!

Více se tomuto tématu věnujeme na našich kurzech v rámci Mysterijní školy, a nebo na speciálně zaměřeném kurzu Mystérium Bohyně Isis.

Denis Cevan