Pád Božské bytosti a nástroj reintegrace

03.04.2017

Značné množství nejposvátnějších nauk na naší planetě se zmiňuje o jakémsi "pádu" původní božské bytosti do stavu určitého zapomnění na to, kým původně byla. Velké množství filosofických diskuzí se již vedlo na téma, zda je tento pád jistou "chybou" ve velkém celistvém systému původní jednoty, nebo se jedná o jakousi přirozenost, která nutně nastává v případě přání získání nového druhu zkušeností. Vzhledem k mému velmi optimistickému pohledu na svět se přikláním spíše ke druhé možnosti. Jednalo-li se o dokonalý řád Jednoty, musely tyto zkušenosti již existovat v určitém stavu věčnosti, ovšem nebyly zatím realizované. Realizace této posvátné vyšší vůle (získání nových zkušeností) může být jakýmsi společným jmenovatelem smyslu existence všech vědomých bytostí v našem jsoucnu. Do sbírky nových zkušeností by samozřejmě mohlo patřit i mnohem hlubší poznání své vlastní podstaty a dalších možností a potenciálů bytí.

Nekonečné vědomí Jednoty se mohlo z důvodů komplexnějšího uchopení očekáváných zkušeností rozdělit na "nekonečno" malých individualizovaných částic. V rámci tohoto procesu se mohl začít velký do sebe integrovaný celek nekonečného vědomí rozpadat na oddělené části. Můžeme těmto částem říkat třeba velké vesmírné archetypální energie (nebo případně prvotní ideje), které se od Jednoty oddělily právě z důvodů realizace vyššího přání. Tyto části původní velké Jednoty již mohly v rámci určité individualizace začít zkoumat sami sebe, a už tímto začít vytvářet jakousi prvotní hladinu zkušenosti. Tyto velké vesmírné archetypy můžeme přirovnat například k Bohům některých starověkých civilizací. Tyto Bohové tvořili jisté aspekty jediné celistvé tvořivé energie. Tyto mocné základní (podle různých nauk jich byl různý počet) archetypy "časem" poznaly, že se mohou nejen začít navzájem kombinovat a tvořit tím zcela novou rovinu zkušeností, ale mohou se také začít rozpadat na menší a menší části sami sebe z důvodu vytvoření hlubších a komplexnějších rovin zkušeností, na kterých tyto archetypy mohly rovněž poznávat sami sebe. Poznávat sami sebe nejen zevnitř ale i z venku, čehož docílily pomocí dalších a dalších rozkladů sebe na individuálnější části. Pokud chceme, tak těmto derivátům velkých archetypů můžeme říkat Duše. Do určité míry sestupu do hlubší a také hrubší roviny zkušenosti si ještě oddělené části pomatovaly na svůj původ a na to kým ve skutečnosti jsou. Tyto části si ještě pamatovaly na svoji tvořivou a hravou podstatu a tvořily a hrály si dál a dál. Většina z těchto duší se ještě v této fázi udržovala v harmonii se Zákonem, který prostupoval celé Jsoucno, a který byl zároveň jakýmsi záchranným lanem pro zpětnou reintegraci duše v případě toho, že by vytváření určité zkušenosti zašlo až moc daleko.

Přišla ovšem jistá kritická úroveň, ve které již frekvence energie dosahovala velmi malé rychlosti. Můžeme této úrovni říkat například frekvenční pásmo "ovoce zapomnění". Duše zde ztrácí vědomí toho, kým ve skutečnosti je, a ze kterého celku pochází (jedním z takových celků mohou být například galaxie). Spolu se zapomněním o svém původu přichází i zapomnění Zákonu, který byl do této fáze vždy podporou a jistotou návratu do domovských dimenzí. Zde ovšem začíná ta nejzajímavější část zkušenosti, protože se zde zároveň objevují ty nejsložitější úrovně iluzí, do kterých se Bytí může vůbec propadnout. Zapomněli jsme zmínit základní podstatu Zákona, který se táhne celým Jsoucnem. Jedná se samozřejmě o velmi jednoduchý a podle mě i ten nejvyšší zákon - zákon bezpodmínečné Lásky. Dušičky, které překročily tuto kritickou úroveň, pokračovaly ve vytváření hlubších a hlubších úrovní a ve vytváření velkého množství dalších světů, jejichž základem již nebyla frekvence absolutní Lásky. Základem těchto nových světů, a dalších bytostí rodících se v nich, již byl určitý typ disharmonie duší, které opustily cestu Zákona. Tyto duše se začaly ztrácet v nekonečných bludištích svých vlastních světů a iluzí, a začaly být zotročovány bytostmi, které v rámci zapomnění sami stvořily. Tyto duše začaly prožívat hluboké utrpení v rámci hodně velkého oddělení a zapomnění na původní Zákon Lásky.

Vědomí původní Jednoty přeci jen, ale stále žilo v těch nejhlubších úrovních jejich duchovního srdce a vždy, když ještě mocněji tyto duše narazily na dno těch nejhrubších vibrací, tak se v jejich nitru ozvala ještě mocnější ozvěna jejich nejhlubší podstaty. Byla to ozvěna původu a domova těchto duší. Zároveň to bylo i ozvěnou toho nejkauzálnějšího zákona celé existence - Zákona bezpodmínečné Lásky. Uvědomění si tohoto Zákona, nebo chcete-li Principu, je tím nejmocnějším nástrojem zpětné reintegrace do původní Jednoty. Každá duše má v té své nejhlubší úrovni tento velemocný nástroj, který má plnou svobodu začít kdykoliv využívat. V této úrovni se zhruba nachází určitý limit našich zkušeností. V této fázi poznáváme, že je čas na návrat do původního stavu. Z hluboké ozvěny v duši přichází záře té nejblaženější milosti a otevírají se brány do stále vyšších a vyšších úrovní. Ovšem je dobré si pamatovat, že zde ta nejzajímavější část teprve vrcholí.

Práce na zpětné reintegraci je tou nejmocnější zkušeností, pro kterou si duše mohla přijít. Na cestě do jednoty potkáváme předtím ztracené části naší duše a obnovuje se mezi námi to původní "pouto" bezpodmínečné Lásky, o které jsme na nějakou dobu zdánlivě přišli. Cestou zpět (anebo také dále dopředu) zjišťujeme, že ta opravdová Láska je esencí celé prapůvodní Jednoty. Zjišťujeme významy všech zkušenosti, které jsme již prožili. Ovšem pozor! V každém patře směrem k původní jednotě na nás čeká zkouška, zda jsme předešlým zkušenostem OPRAVDU porozuměli. Ó, jak blažená je tato hra!

A jak to celé dopadne, teprve uvidíme. Tento příběh je pouze určitým modelem, který je zcela určitě také iluzí. Ale věřím, že v něm najdete určitou úroveň, která zarezonuje s oblastí někde ve Vašem hlubokém nitru a vytvoří určitý impuls k nalezení vlastního vnitřního reintegračního nástroje. Každý den máme možnost se posunout o něco dál směrem k nalezení své pravé Podstaty. Každý den je o poctivé, důkladné a hluboké práci na sobě. Použijte tu nejvyšší Lásku k transmutaci všech disharmonií, které ve Vašem životě potkáváte. Nikdo netvrdí, že to je lehké, ale o tom to přeci je. Touto zkušeností zjišťujeme, jakou hodnotu má opravdová Láska a svoboda naší nekonečné blažené Podstaty.

Denis Cevan